BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedażny na rzecz najemcy

stanowiący własność Gminy Pisz, przeznaczony do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Czerniewskiego 3/15,
2. Numer działki: 1030/4
3. Powierzchnia działki: 488 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00012302/8
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 15, o powierzchni użytkowej 59,07 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, usytuowany na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Czerniewskiego nr 3. Do lokalu mieszkalnego nr 15 należy jedna piwnica oznaczona nr 15 o pow. 16,12 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 24 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1550,18 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 1030/4 o powierzchni 488 m2 wynoszącym 5907/155018) - 121.566 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 6.078,30 zł (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem 30/100).
7.Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą 246 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 10 MW- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Data powstania: piątek, 5 kwi 2019 07:46
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2019 07:49
Data przejścia do archiwum: sobota, 27 kwi 2019 08:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 586 razy