BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.5.2019.TP

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji

         Działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ Burmistrz Pisza zawiadamia, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na działkach o nr geodezyjnych 20/1, 12, 14/77, 11/2, 10/4, 10/1, 9, 8/1, 7/6, 7/5, 29, 27/4, 27/5, 30, 32/8, 32/9, 32/1, 34/4, 34/14, 34/10, 34/9, 34/8, 35/2, 33, 34/3, 34/13, 34/12, 34/17, 34/15 położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi ww. postępowania.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 08.04.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 08.04.2019r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2019 11:55
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 maj 2019 10:08
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 830 razy