BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Org.2110.7.2019                                                                                           Pisz, 11.04.2019 r. 

 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na  Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Piszu

 I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II.Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 6. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej pięć lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Naczelnika Wydziału.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość obsługi komputera,
 3. dyspozycyjność,

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Naczelnika:

 

 1. Kierowanie całokształtem pracy wydziału, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań wydziału.
 2. Planowanie i koordynowanie działań dotyczących prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu, w tym remonty, infrastruktura informatyczna, gospodarka środkami trwałymi, zaopatrzenie materiałowo – techniczne Urzędu w media, środki trwałe oraz przegląd i konserwacja wyposażenia biurowego.
 3. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi interesantów.
 4. Nadzór i koordynowanie działań teleinformatycznych w Urzędzie.
 5. Koordynowanie realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej, interpelacji, zapytań i wniosków komisji Rady Miejskiej.
 6. Koordynowanie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
 7. Koordynowanie prac w zakresie przygotowania projektów zarządzeń i sposobu ich wykonania.
 8. Opracowywanie projektów w zakresie zmian struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych.
 9. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków, listów.
 10. Nadzór nad kompletowaniem ogólnodostępnych zbiorów przepisów prawnych.
 11. Nadzór nad Archiwum Zakładowym Urzędu.
 12. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
 13. Obsługa głównego adresu mailowego Urzędu i odpowiedzialność za skuteczne przekazanie informacji dalej.
 14. Koordynowanie i nadzór nad organizacją szkoleń i innych form dokształcania zawodowego pracowników.
 15. Koordynowanie działań mających na celu przeprowadzenie naboru i zatrudnienie nowych pracowników, w tym nadzór nad osobami odbywającymi staż/praktyki.
 16. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz realizacja i obsługa polityki kierownictwa Urzędu Miejskiego w Piszu w zakresie kadrowo-płacowym, w tym prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie.
 17. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Zgromadzeń Wspólników spółek będących w 100% własnością Gminy oraz z wykonywaniem praw i obowiązków wspólnika w tych spółkach.

 

 V. Informacja o warunkach pracy:

 

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 

 

 VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm. ), wynosi więcej niż 6%.                                                                                                  

 

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  i po jej zakończeniu.

 

 

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NACZELNIK” lub przesłać listem, w terminie do dnia 25.04.2019r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17.

 

 IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych :

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
 2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

4.Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat,

5.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 11 kwi 2019 15:04
Data opublikowania: czwartek, 11 kwi 2019 15:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 kwi 2019 10:07
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1120 razy