BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
Numery działek – 370/2, 370/4 i cz. 375/4,
Numery KW – OL1P/ 00014931/  (dla działek 370/2 i 370/4),
                       OL1P/00012877/9 (dla działki nr 375/4)
Powierzchnia nieruchomości –  15.893 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do oddania w użyczenie na cele zgodne z przedmiotem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 5W/U – teren planowanego portu przystani wodnej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi związanymi z obsługą (np. slipowanie łodzi, usługi związane z naprawą łodzi, tawerna itp.), obiektu obsługi kolei, miejsc postojowych dla samochodów, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zieleni izolacyjnej oraz parkowej; 4ZP – teren zieleni parkowej.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.

Data powstania: wtorek, 23 kwi 2019 14:48
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2019 14:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2019 10:06
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 531 razy