BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,
Numery działek – 402/5, 399/13,
Numery KW – OL1P/00043233/9 (dla działki nr 399/13), OL1P/00012303/5 (dla działki nr 402/5),
Powierzchnia nieruchomości – 24 m2,
Opis nieruchomości – teren niezabudowany przeznaczony do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 402/3,
Cena nieruchomości – 3.800 zł + 23% podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/71/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W Dziale III księgi wieczystej OL1P/00043233/9 wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami:
- nieograniczona w czasie służebność gruntowa, ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem, polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez nieruchomość, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 399/12 pasem o szerokości 4  (czterech) metrów, zaznaczonym kolorem czerwonym na załączniku do protokołu z przetargu stanowiącym integralna część aktu notarialnego, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pisz 1, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej jako działka gruntu o numerze geodezyjnym 402/3,
- służebność gruntowa, ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem, polegająca na prawie przejścia i przejazdu, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 399/12 – pasem gruntu zaznaczonym  kolorem czerwonym na mapie stanowiącej integralna część aktu notarialnego, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 399/11.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  24 kwietnia  2019 r. do dnia 15 maja 2019 r.

Data powstania: środa, 24 kwi 2019 08:49
Data opublikowania: środa, 24 kwi 2019 12:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 maj 2019 10:08
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 626 razy