BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.14.2019.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19.04.2019 r. wpłynął wniosek

 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

reprezentowanego przez pełnomocnika

Pana Andrzeja Kołodziejczyka

ul. Legendy 3 M 95

01-361 Warszawa

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Pogłębienie wylotów kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych tj.:

- pogłębienie wylotu Kanału Jeglińskiego do jeziora Roś na działce o nr 1026/5 w obrębie Pilchy, gm. Pisz,

- pogłębienie szlaku żeglownego tzw. „Bramy Sekstyńskiej” – przejścia z jeziora Seksty na działce o nr 424 w obrębie Zdory, gm. Pisz, na jezioro Śniardwy na działce o nr 423/5 w obrębie Zdory, gm. Pisz.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 24.04.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwach: Pilchy i Zdory. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 24.04.2019r.

 

Data powstania: środa, 24 kwi 2019 10:32
Data opublikowania: środa, 24 kwi 2019 12:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 maj 2019 07:16
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 690 razy