BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.5.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 23.04.2019 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Tomasza Surowiec,

przedstawiciela TARE Sp. z o.o.

ul. Składowa 12 lok. 211

15-399 Białystok

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 5/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na działkach o nr geodezyjnych 20/1, 12, 14/77, 11/2, 10/4, 10/1, 9, 8/1, 7/6, 7/5, 29, 27/4, 27/5, 30, 32/8, 32/9, 32/1, 34/4, 34/14, 34/10, 34/9, 34/8, 35/2, 33, 34/3, 34/13, 34/12, 34/17, 34/15 położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe, gm. Pisz.