BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa 5/3
2. Numery działek – 518/1, 347/1,
3. Numer KW – OL1P/ 00023293/1,
4. Powierzchnia nieruchomości – 3173 m²,
5. Opis nieruchomości:
  – lokal mieszkalny  nr 3 o pow. użytkowej 36,16 m2, składający się z kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju,
     łazienki z wc, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5, położonego w  
     Piszu przy ul. Parkowej.
     Budynek składa się z 30 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 1418,94 m2
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
     na czas nieokreślony,
- udział w nieruchomości oznaczonej nr działek 347/1 i 518/1  o powierzchni  3173 m2 wynoszący
     8949/141894.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działkach nr 347/1 i 518/1 o pow.
    3173 m2 wynoszącym 8949/141894 -  171.463,00 zł (słownie zł: sto siedemdziesiąt jeden  tysięcy
    czterysta sześćdziesiąt trzy  siedemset trzydzieści sześć 00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 8.573,20 zł
    (słownie zł: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt  trzy 20/100)
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 26 kwietnia 2019 r.
    do dnia 17 maja 2019 r.

Data powstania: wtorek, 30 kwi 2019 09:21
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2019 09:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2019 08:41
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 565 razy