BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.12.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 30.04.2019 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Tomasza Sawickiego

ul. Śniadeckiego 4/33

18-400 Łomża

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 12/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na działkach o nr geodezyjnych 38/5, 38/7, 38/8, 39/15, 39/16, 112/8, 215 położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki, gm. Pisz.

 

Data powstania: wtorek, 30 kwi 2019 12:26
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2019 14:07
Data przejścia do archiwum: środa, 15 maj 2019 07:24
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 743 razy