BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 z późn. zm.),

 

INFORMUJĘ

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi  powiatowej nr 1656N.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul.Gizewiusza 5.

Data powstania: piątek, 10 maj 2019 08:38
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 13:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 maj 2019 08:47
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 500 razy