BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.17.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./


Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,


że w dniu 15.05.2019 r. wpłynął wniosek


 


ENERGY SOLAR 15 Sp. z o.o.


 


reprezentowanej przez pełnomocnika


Pana Kamila Wantuch


MGM Projekt Sp. z o.o.


Ul. Katowicka 47/803A


41- 500 Chorzów


 


dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV ( przebudowa na linię kablową), na działce o nr geodezyjnym 199 położonej w obrębie Łupki, na której znajduje się elektrownia fotowoltaiczna.


 


 


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 


Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 16.05.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 16.05.2019r.


 

Data powstania: czwartek, 16 maj 2019 13:20
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2019 14:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2019 07:23
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 782 razy