BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Pisz,

Położenie nieruchomości – obręb Turowo, gmina Pisz,
Numery działek –  63/2 i 27/2,
Numer KW – OL1P/00014215/5,
Powierzchnia nieruchomości – 10200 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości –  30 000 zł ,

Wadium – 3 000 zł.

 1. Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2019r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 10.00.
 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Turowo, gmina Pisz przyległych do działek o nr 63/2 i 27/2, stanowiącej przedmiot przetargu.

Działki będące przedmiotem sprzedaży nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, mogą być natomiast wykorzystane przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania.

 1. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 2. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
 3. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość stanowi teren użytków rolnych.
 4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
 5. Niezawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
 6. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
 7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
 8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
 9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 11 lipca 2019r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w Punkcie Przyjęcia Interesantów Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5.

 1. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone – jeśli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
 2.  Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, najpóźniej do dnia 11 lipca 2019r. podając nr nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przysługuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: piątek, 17 maj 2019 08:57
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2019 07:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lip 2019 07:37
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 624 razy