BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

 

Org. 2110. 10 .2019                                                                                            Pisz 29.05.2019 r. 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

 I.Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II.Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku budownictwo lub energetyka lub ochrona i kształtowanie środowiska lub geodezja i kartografia lub inżynieria środowiska.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość obsługi komputera, w tym programów do kosztorysowania,
 3. znajomość przepisów prawa w szczególności dotyczących: prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, samorządu gminnego,
 4. doświadczenie zawodowe – przy wykonywaniu podobnych czynności, na pokrewnych stanowiskach,
 5. uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej albo uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji i remontów inwestycyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 2. Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowywania inwestycji infrastrukturalnych.
 3. Uzgadnianie inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie gminy Pisz.
 4. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej.
 5. Udzielanie pomocy w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 6. Opracowywanie informacji o stanie technicznym budynków będących własnością Gminy lub użytkowanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne Gminy.
 7. Kontrola zgodności dokumentacji technicznej z zawartymi umowami o roboty budowlane.
 8. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane w tym remontowe realizowane przez Gminę Pisz.
 9. Przygotowywanie założeń do zlecania dokumentacji technicznej.
 10. Nadzór w zakresie otrzymywanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
 11. Prowadzenie, w zakresie działania Wydziału, spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacją w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ).

 V. Informacja o warunkach pracy:

 

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym.
 2. Wymiar czasu pracy – pełny.
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych.
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia.
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami.
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe.
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 VI.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), wynosi więcej niż 6%.                                                                                                 

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że nie  był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

 

 VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „podinspektor” lub przesłać listem, w terminie do dnia 12.06.2019 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17

IX.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych :

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski

w Piszu z siedzibą  12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
 2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat,
 4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 7. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Data powstania: czwartek, 30 maj 2019 08:41
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 08:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 gru 2019 11:16
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1386 razy