BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OISZU INFORMUJE, ŻE XXX-TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ 29 GRUDNIA 2004 ROKU /ŚRODA/O GODZINIE 10-TEJ W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr XXIX /04 z obrad Sesji.
4.Informacja Burmistrza Pisza.
5.Zapytania i wnioski sołtysów.
6.Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2004 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na
2005 rok,
1/ opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarcego,
Budownictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego,
2/opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3/stanowisko Burmistrza Pisza w sprawie opinii
Komisji Budżetu,
4/dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich
głosowanie,
5/głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2004.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Pisz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2005.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za
usługi świadczone w przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Pisz.
12.Podjecie uchwały w sprawie obniżenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli
oraz kierownikom punktów filialnych i ustalenia
obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom,
logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu w celu wspomagania uczniów w
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu
Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w Piszu.
14Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia na
własność Gminy Pisz lokalu mieszkalnego,
stanowiącego własność Skarbu Państwa.
15.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz,
stanowiących własność Gminy Pisz.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu stanowiącego własność Gminy Pisz,
położonego na terenie gminy Pisz.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia
miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy
ul. Gdańskiej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu
wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.
19.Interpelacje i zapytania radnych.
20.Odpowiedzi na zapytania radnych.
21.Wolne wnioski i informacje.
22.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Opracował:
Janusz Zachara


Data powstania: piątek, 17 gru 2004 09:17
Data opublikowania: piątek, 17 gru 2004 11:22
Data przejścia do archiwum: środa, 29 gru 2004 15:14
Opublikował(a): Janusz Zachara
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1739 razy