BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.

 

Org. 2110.12.2019                                                                                 Pisz, 11.06.2019 r.

 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Piszu.

I.Miejsce wykonywania pracy – Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu ul. Dworcowa 2,

II.Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

   Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem  polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie  była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym   i nauce,
 6. posiada co najmniej pięcioletni  staż pracy lub wykonywała przez co najmniej pięć lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.

 

III. Wymagania dodatkowe:  

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość obsługi komputera,
 3. dyspozycyjność, komunikatywność,
 4. prawo jazdy kat. B,

 IV.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w szczególności:

 

 1. kierowanie Zespołem Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. nadzorowanie dysponowaniem środkami finansowymi jednostek budżetowych o nazwie „Szkoły” oraz „Przedszkola”,
 3. organizowanie i koordynacja współpracy szkół i przedszkoli z Burmistrzem Pisza,
 4. koordynacja współpracy szkół i przedszkoli w zakresie współdziałania z: Skarbnikiem Gminy Pisz, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Kuratorium Oświaty, Szkolnym Związkiem Sportowym, Rejonowym Urzędem Pracy, Wojewódzką Komendą OHP , Rejonową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w zakresie bhp oraz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży,
 5. organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników oświaty,
 6. kontrola prawidłowości zawierania umów o pracę i awansowania nauczycieli szkół i przedszkoli,
 7. organizacja kontroli merytorycznej podległych szkół i przedszkoli,
 8. podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy szkół i przedszkoli,
 9. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Piszu w sprawach oświaty,
 10. dokonywanie okresowych analiz i ocen oraz przedkładanie Burmistrzowi Pisza, Radzie Miejskiej w Piszu sprawozdania z realizacji zadań oświaty,

 V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6%.     

 

VI .Informacja o warunkach pracy:

 1. rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. wymiar czasu pracy - pełny,
 3. miejsce wykonywania pracy – siedziba Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Piszu ul. Dworcowa 2, także wyjazdy poza siedzibę Zakładu w sprawach służbowych,
 4. częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze  i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne, podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej, stanowisko wyposażone  w komputer, drukarkę, urządzenia biurowe,
 7. dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. warunki pracy zgodne ze stosownymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Dyrektor  ZEOSP”

lub przesłać listem, w terminie do 30.06.2019 roku do godziny 15:15 na adres

Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 12 – 200 Pisz pok.17.

 IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski

w Piszu z siedzibą  12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl.
 2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat.
 4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowani
Data powstania: środa, 12 cze 2019 11:43
Data opublikowania: środa, 12 cze 2019 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lip 2019 07:36
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1232 razy