BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

Org. 2110. 13 .2019                                                                                 Pisz, 11.06.2019 r.

 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”  w Piszu

I.Miejsce wykonywania pracy - Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu  Gdańska 11,

II.Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

   Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

       preferowane kierunkowe ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie lub zgodne z profilem działalności gospodarczej określonym w Statucie Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie utworzenia Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”   z siedzibą w Piszu i nadania Statutu ( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz.  poz. 3867 i 3868 ),

 1. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej pięć lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dyspozycyjność, komunikatywność,

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”:

 

 1. kierowanie Piskiem Zakładem Aktywności Zawodowej „Wieża” i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. nadzorowanie realizacji indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej, społecznej   i leczniczej niepełnosprawnych pracowników Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”
 3. opracowywanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej oraz nadzór nad właściwym wykorzystywaniem jego środków,
 4. opracowywanie rocznych planów działalności gospodarczej zakładu,
 5. dokonywanie rozliczeń wydatkowanych środków finansowych,
 6. opracowywanie analiz i sprawozdań oraz terminowe ich przedkładanie właściwym organom,
 7. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu oraz pracodawcami celem poszukiwania miejsc pracy dla niepełnosprawnych pracowników zakładu na otwartym rynku.

 V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Piskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Piskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511  z późn. zm.), wynosi więcej niż 6%.    

 

VI .Informacja o warunkach pracy:

 

 1. rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. wymiar czasu pracy - pełny,
 3. miejsce wykonywania pracy – siedziba Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”  w Piszu ul. Gdańska 11, także wyjazdy poza siedzibę Zakładu w sprawach służbowych,
 4. częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym  o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne, podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej, stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, urządzenia biurowe,

      7.dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,

      8.warunki pracy zgodne ze stosownymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu ),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Dyrektor  PZAZ”

lub przesłać listem, w terminie do 25.06.2019 roku do godziny 15:15 na adres

Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 12 – 200 Pisz pok.17.

 IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych :

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski

w Piszu z siedzibą  12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl.
 2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat.
 4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Data powstania: środa, 12 cze 2019 11:50
Data opublikowania: środa, 12 cze 2019 15:25
Data przejścia do archiwum: środa, 26 cze 2019 07:58
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1004 razy