BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.8.2019.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 12.06.2019r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm./, oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:


 


postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania i magazynem energii (z możliwością dzielenia inwestycji na etapy lub budowania w całości) na działkach o nr 4/4, 5/3, 53, 54/4 w obrębie Babrosty,  nr 105/3 w obrębie Jagodne,  nr 198/2 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”.


 

Data powstania: piątek, 14 cze 2019 09:12
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2019 09:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2019 07:17
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 773 razy