BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.44.2019.AF

o wydanej decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 17.06.2019 r. wydana została Decyzja Nr 44/19 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowo – handlowego na żłobek, na działce nr 190/11, położonej w Piszu, przy ul. Mickiewicza.

 Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 63, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 17.06.2019 r.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 17.06.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: poniedziałek, 17 cze 2019 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 17 cze 2019 13:11
Data przejścia do archiwum: środa, 3 lip 2019 07:13
Opublikował(a): Aneta Filipkowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 843 razy