BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.82.2019.AF

O wydanej decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 19.06.2019 r. wydana została Decyzja Nr 82/19 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem /garażem podziemnym/ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonaniu miejsc postojowych, podstawowego układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 63, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 19.06.2019 r.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 19.06.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Data powstania: środa, 19 cze 2019 12:14
Data opublikowania: środa, 19 cze 2019 13:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lip 2019 07:27
Opublikował(a): Aneta Filipkowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 657 razy