BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.15.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 02.07.2019 r. na wniosek

 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

reprezentowanego przez pełnomocnika

Pana Andrzeja Kołodziejczyka

ul. Legendy 3 M 95

01-361 Warszawa

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 15/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Remont śluzy i jazu w Karwiku, w km 6+00 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo, na działce o nr 132/2 (część nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) oraz na działce o nr 132/7 położonych w obrębie Karwik, gm. Pisz”.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Karwik, gm. Pisz.

 

Data powstania: środa, 3 lip 2019 13:08
Data opublikowania: środa, 3 lip 2019 14:54
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 852 razy