BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.17.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 02.07.2019 r. na wniosek

 

ENERGY SOLAR 15 Sp. z o.o.

ul. Eugeniusza Romera 4B

02-784 Warszawa

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Kamila Wantuch

MGM Projekt Sp. z o.o.

ul. Katowicka 47/803A

41- 500 Chorzów

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 17/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV (przebudowa na linię kablową) na działce o nr geodezyjnym 199 położonej w obrębie Łupki. gm. Pisz, na której znajduje się elektrownia fotowoltaiczna.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki, gm. Pisz.

 

Data powstania: środa, 3 lip 2019 13:09
Data opublikowania: środa, 3 lip 2019 14:54
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 818 razy