BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

Org. 2110. 19 .2019                                                                        Pisz, 10.07.2019 r. 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  w Urzędzie Miejskim w Piszu

I.Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II.Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku budownictwo lub energetyka lub ochrona i kształtowanie środowiska lub geodezja i kartografia lub inżynieria środowiska.
 6. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, zagadnień merytorycznych  zawartych w aktach prawnych, które na co dzień są związane ze stanowiskiem,
 7. dobry stan zdrowia,

  

III. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. biegła znajomość obsługi komputera,
 3. uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
 4. doświadczenie zawodowe – przy wykonywaniu podobnych czynności, na pokrewnych stanowiskach

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji i remontów inwestycyjnych w zakresie budownictwa ogólnego.
 2. Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych.
 3. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami  robót inwestycyjnych  i remontów  inwestycyjnych w zakresie budownictwa ogólnego.
 4. Uzgadnianie inwestycji infrastrukturalnych  prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie gminy Pisz.
 5. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej.
 6. Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów dotyczących infrastruktury technicznej z zakresu działania Wydziału.
 7. Udzielanie pomocy  w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 8. Prowadzenie  w zakresie działania Wydziału, spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl przepisów o udzielaniu zamówień publicznych.
 9. Kosztorysowanie robót budowlanych.
 10. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy UE i innych funduszy zewnętrznych.
 11. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi, współfinansowanymi ze środków UE i innych funduszy zewnętrznych w tym rozliczanie projektów dofinansowanych z różnych źródeł.

 

V .Informacja o warunkach pracy:

 

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,
 9. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej w czasie trwania umowy o pracę na czas określony, zawieranej na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 10. Urząd Miejski w Piszu zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

 

 VI.nformacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz.511 z późn. zm.), wynosi więcej niż 6%.       

                                                                                           

 VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 10. inne dokumenty potwierdzające przygotowanie na proponowane stanowisko pracy.

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 

 VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Podinspektor – budownictwo ” lub przesłać listem, w terminie do 25.07.2019 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Piszu po wyżej wymienionych terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
 4. Urząd Miejski w Piszu nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 IX. Informacje dodatkowe

 

 1. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

- etap I  – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,

- etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Pisza.
 2. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

4.Osoby, których dokumenty aplikacyjne będą spełniały wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dopuszczeniu do etapu drugiego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

 1. Dokumenty aplikacyjne osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, lecz nie zostały zatrudnione będą przechowywane w komórce kadrowej Urzędu.
 2. Szczegółowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel. 87 42 41 209 lub 87 42 41 205.
 3. Ogłoszenie o naborze i informacja o wyniku naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.
 4. Burmistrz Pisza ma prawo odwołania naboru bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

 X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych :

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski

w Piszu z siedzibą  12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
 2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat,
 4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 7. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Data powstania: środa, 10 lip 2019 14:59
Data opublikowania: środa, 10 lip 2019 15:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lip 2019 07:14
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1021 razy