BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.19.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 16.07.2019 r. na wniosek

 

Gminy Pisz

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Przemysława Fanselau

ul. Kolejowa 15

11-230 Bisztynek

 

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 19/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV - oświetlenia drogowego na działkach o nr geodezyjnych 108/4, 1/2 położonych w obrębie Jagodne, gm. Pisz. 

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Jagodne. 

 

 

Data powstania: środa, 17 lip 2019 10:40
Data opublikowania: czwartek, 18 lip 2019 11:55
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 775 razy