BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza z siedzibą 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 ogłasza nabór na wolne stanowisku urzędnicze Sekretarza Gminy Pisz

Burmistrz Pisza z siedzibą 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 ogłasza nabór na wolne stanowisku urzędnicze Sekretarza Gminy Pisz

Org.2110.20.2019                                                                                         Pisz, 31.07.2019 r. 

                  

                                                     Burmistrz Pisza

                          z siedzibą 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  

         ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze  Sekretarza Gminy Pisz

 I. Miejsce wykonywania pracyUrząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5

 II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

 

 1. obywatel polski, obywatel kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa międzynarodowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 6. posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa  w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 z poźn.zm. ) w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1260   z poźn.zm. ) oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy,

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych
 3. zdolność podejmowania decyzji,
 4. odporność na stres,
 5. umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
 6. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,
 7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
 8. znajomość obsługi komputera,
 9. dyspozycyjność,
 10. preferowane predyspozycje osobowościowe: kreatywność umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista,

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Sekretarza:

 

 1. Zapewnienie skutecznego funkcjonowania struktur urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz wykonywania przez nie zadań statutowych Gminy,
 2. Określenie priorytetów w procesie opracowywania projektu budżetu Urzędu i zarządzanie nim,
 3. Planowanie i doradztwo odnośnie wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 4. Realizacja merytoryczna funduszu płac- opracowywanie projektów awansów finansowych i innych wydatków związanych z funduszu płac,
 5. Przygotowywanie i udział w posiedzeniu kierownictwa, sesjach Rady,
 6. Opracowywanie i realizacja budżetu szkoleń pracowników Urzędu, szkolenie i rozwój zawodowy pracowników Urzędu,
 7. Opracowywanie polityki kadrowej i procedur kadrowych  w Urzędzie,
 8. Projektowanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę Gminy,
 9. Nadzór nad prowadzeniem zamówień publicznych przez Urząd,
 10. Wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Pisza, a w szczególności wynikających z Zarządzeń Burmistrza Pisza nr 134/17 z dnia 04 sierpnia 2017r. oraz nr 135/17 z dnia 04 sierpnia 2017roku,

 

 V. Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.
 9. Urząd Miejski w Piszu zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

 

  VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm. ), wynosi więcej niż 6%.                                                                                                

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo, o który mowa w pkt 1 wymagań niezbędnych,
 2. Curriculum vitae,List motywacyjny,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie  była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  i po jej zakończeniu.
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które  prowadzony jest nabór,
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),

 

Oświadczenia kandydata muszą być podpisane własnoręcznie. Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 

VIII. Sposób i termin składania ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sekretarz” lub przesłać listem, w terminie do dnia 13.08.2019r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17.

2.Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Piszu po wyżej wymienionych terminie nie będą rozpatrywane.

3.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

4.Urząd Miejski w Piszu nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 

 IX. Informacje dodatkowe:

 

 1. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

- etap I  – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,

- etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Pisza.
 2. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

4.Osoby, których dokumenty aplikacyjne będą spełniały wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dopuszczeniu do etapu drugiego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

 1. Dokumenty aplikacyjne osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, lecz nie zostały zatrudnione będą przechowywane w komórce kadrowej Urzędu.
 2. Szczegółowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel. 87 42 41 209 lub 87 42 41 205.
 3. Ogłoszenie o naborze i informacja o wyniku naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.
 4. Burmistrz Pisza ma prawo odwołania naboru bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

 

 X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych :

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski

w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
 2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej

i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

4.Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat,

5.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Data powstania: środa, 31 lip 2019 12:51
Data opublikowania: środa, 31 lip 2019 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sie 2019 08:27
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1019 razy