BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

Org. 2110.21.2019                                                                                            Pisz 05.08.2019 r. 

 

Burmistrz Pisza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

I.Miejsce wykonywania pracy:

     Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

II. Określenie stanowiska:

          podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu,

III. Wymagania niezbędne, które powinien spełnić kandydat na dane stanowisko:

 1. obywatel polski, obywatel kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa międzynarodowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce o kierunku budownictwo lub energetyka lub ochrona i kształtowanie środowiska lub geodezja i kartografia lub inżynieria środowiska,
 6. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, zagadnień merytorycznych zawartych w aktach prawnych, które na co dzień są związane z danym stanowiskiem,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy,

IV.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość obsługi komputera, w tym programów do kosztorysowania,
 3. doświadczenie zawodowe – przy wykonywaniu podobnych czynności, na pokrewnych stanowiskach,
 4. uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej albo uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji i remontów inwestycyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 2. Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowywania inwestycji infrastrukturalnych.
 3. Uzgadnianie inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie gminy Pisz.
 4. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej.
 5. Udzielanie pomocy w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 6. Opracowywanie informacji o stanie technicznym budynków będących własnością Gminy lub użytkowanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne Gminy.
 7. Kontrola zgodności dokumentacji technicznej z zawartymi umowami o roboty budowlane.
 8. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane w tym remontowe realizowane przez Gminę Pisz.
 9. Przygotowywanie założeń do zlecania dokumentacji technicznej.
 10. Nadzór w zakresie otrzymywanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
 11. Prowadzenie, w zakresie działania Wydziału, spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacją w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

VI. Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym.
 2. Wymiar czasu pracy – pełny.
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych.
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia.
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami.
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe.
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami bhp.
 9. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej w czasie trwania umowy o pracę na czas określony, zawieranej na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 10. Urząd Miejski w Piszu zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

 VII.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę     upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), wynosi więcej niż 6 %.                                                                                                 

 VIII.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie lub  obywatelstwo, o który mowa w pkt 1 wymagań niezbędnych,
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że nie  był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 10. inne dokumenty potwierdzające przygotowanie na proponowane stanowisko pracy.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 IX.Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor” lub przesłać listem, w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego  w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Piszu po wyżej wymienionych terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
 4. Urząd Miejski w Piszu nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

X. Informacje dodatkowe:

 1. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

- etap I  – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,

- etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Pisza.
 2. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

4.Osoby, których dokumenty aplikacyjne będą spełniały wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dopuszczeniu do etapu drugiego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

 1. Dokumenty aplikacyjne osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, lecz nie zostały zatrudnione będą przechowywane w komórce kadrowej Urzędu.
 2. Szczegółowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel. 87 42 41 209 lub 87 42 41 205.
 3. Ogłoszenie o naborze i informacja o wyniku naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.

X.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski

w Piszu z siedzibą  12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
 2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat,
 4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 7. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Data powstania: wtorek, 6 sie 2019 08:15
Data opublikowania: wtorek, 6 sie 2019 10:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sie 2019 13:20
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 756 razy