BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie dot. opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2019 - 2023 z perspektywą do roku 2026”.

Burmistrz Pisza działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu pn.:

 

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2019 - 2023 z perspektywą do roku 2026”


                Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz,
  • ustnie do protokołu: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: pisz@home.pl

 

                Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 2 września 2019r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

 

  • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2019 - 2023 z perspektywą do roku 2026,

 

jest wyłożona do wglądu w dniach od 12 sierpnia do 2 września 2019r. w siedzibie Urząd Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: http://bip.pisz.hi.pl

Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2019 09:21
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2019 09:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 wrz 2019 08:08
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 687 razy