BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.23.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 29.08.2019 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Tomasza Sawickiego

ul. Śniadeckiego 4/33

18-400 Łomża

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 23/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 125, 127/131, 127/132, 127/133, 127/134, 127/135, 127/136, 127/137, 127/138, 127/139, 127/140, 127/141, 127/142, 127/143, 127/144, 127/145, 127/146, 127/147, 127/148, 127/149, 127/150, 127/151, 127/152, 127/154, 127/156, 127/157, 127/158, 127/170, 127/172, 127/173, 127/174 położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz, miejscowość Kociołek Szlachecki.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Kociołek Szlachecki, gm. Pisz.

 

 

Data powstania: piątek, 30 sie 2019 09:34
Data opublikowania: poniedziałek, 2 wrz 2019 13:08
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 920 razy