BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.2.2018.AK

o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Udrożnienie Kanału Śniardwy-Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku”.

Zawiadamiam, że w dniu 05.09.2019r. inwestor złożył w tutejszym Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Udrożnienie Kanału Śniardwy-Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku”. Inwestycja będzie realizowana w gminie Pisz, na działkach o nr 56/8, 1 w obrębie Kwik, na działkach o nr 134, 135/1, 135/2, 128/1, 128/2, 128/3, 111/2 w obrębie Szczechy Wielkie, na działce o nr 59 w obrębie Rostki, na działce o nr 423/5 w obrębie Zdory oraz na działce o nr 1026/5 w obrębie Pilchy.

 

Strony postepowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,  które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Burmistrza Pisza w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./, który mówi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 wrz 2019 10:04
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2019 11:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 paź 2019 08:19
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 610 razy