BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.2.2018.AK

o wystąpieniu o uzgodnienia i opinie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Burmistrz Pisza zawiadamia, że:

 

  • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm./, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o opinię odnośnie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Udrożnienie Kanału Śniardwy-Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku”.

 

  • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm./, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

  • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm./,  zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia

 

 

 

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096z późn. zm./, który mówi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

 

 

Data powstania: środa, 11 wrz 2019 10:39
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2019 11:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 wrz 2019 08:49
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 609 razy