BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Burmistrz Pisza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Org. 2110.29.2019                                                                                 Pisz, 03.10.2019 r.

 

                                                  Burmistrz Pisza

                             ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-

         Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

 

I . Miejsce wykonywania pracy:

Miejsko -Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu  ul . Mickiewicza 2  12-200 Pisz,

II. Określenie stanowiska:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu,

III. Wymagania niezbędne, które powinien spełniać kandydat na dane stanowisko:

 

 1. jest obywatelem  polskim, obywatel kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa międzynarodowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 4. nie  był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada co najmniej wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym   i nauce,
 7. posiada co najmniej pięcioletni  staż pracy lub wykonywał przez co najmniej pięć lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora  Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu,

 IV.Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość obsługi komputera,
 3. dyspozycyjność, komunikatywność,
 4. doświadczenie zawodowe – przy wykonywaniu podobnych czynności, na pokrewnych stanowiskach,
 5. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, zagadnień merytorycznych  zawartych w aktach prawnych, które na co dzień są związane ze stanowiskiem,

 

 V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu:

 

 1. Kierowanie całokształtem działalności MGOSiR w Piszu i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MOSiR w Piszu.
 3. Organizowanie pracy Ośrodka i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań.
 4. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym MGOSiR, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
 5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich efektywna eksploatacja dla potrzeb sportu.
 6. Propagowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej i turystyki przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
 7. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Ośrodka, w tym środków unijnych.

  VI .Informacja o warunkach pracy:

 

 1. rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. wymiar czasu pracy - pełny,
 3. miejsce wykonywania pracy – siedziba Miejsko -Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu ul . Mickiewicza 2 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Zakładu w sprawach służbowych,
 4. częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze       i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym           o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne, podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej, stanowisko wyposażone             w komputer, drukarkę, urządzenia biurowe,
 7. dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. warunki pracy zgodne ze stosownymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piszu:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6%.   

 

 

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo, o który mowa w pkt 1 wymagań niezbędnych,
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 10. inne dokumenty potwierdzające przygotowanie na proponowane stanowisko pracy.

 

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 IX.Sposób i termin składania ofert:

 

1.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Dyrektor MGOSiR ” lub przesłać listem, w terminie do 14.10.2019 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17.

2.Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Piszu po wyżej wymienionych terminie nie będą rozpatrywane.

3.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

4.Urząd Miejski w Piszu nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 X.Informacje dodatkowe:

 

 1. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

- etap I  – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,

- etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Pisza.
 2. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

4.Osoby, których dokumenty aplikacyjne będą spełniały wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dopuszczeniu do etapu drugiego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

 1. Dokumenty aplikacyjne osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, lecz nie zostały zatrudnione będą przechowywane w komórce kadrowej Urzędu.
 2. Szczegółowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel. 87 42 41 209 lub 87 42 41 205.
 3. Ogłoszenie o naborze i informacja o wyniku naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.
 4. Burmistrz Pisza ma prawo odwołania naboru bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

 

 

 XI.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski

w Piszu z siedzibą  12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl.
 2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat.
 4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Data powstania: czwartek, 3 paź 2019 13:36
Data opublikowania: czwartek, 3 paź 2019 13:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 paź 2019 08:19
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1162 razy