BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.30.2019.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 07.10.2019 r. wpłynął wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Piotra Filimoniuka

„ADA VIT-EŁK” Sp. z o.o.

Konieczki 16

19-300 Ełk

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23kV typu YAKXS wraz ze złączami o długości około 470 m na działkach o nr geodezyjnym 27, 28/11, 28/12, 28/14, 30, 72, 80, 81, 82, 83/2, 106/3, 107/1, 107/2, 108/3 położonych w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 09.10.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Stare Guty. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 09.10.2019r.

 

Data powstania: środa, 9 paź 2019 10:54
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2019 09:44
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 776 razy