BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.98.2019.AF

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wykonaniu parkingu, podstawowego układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku biurowego, na działce nr 454/1, położonej w Piszu, przy ul. Klementowskiego oraz w związku z wniesionym przez Pana Krzysztofa Baluta wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem postanowienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie z dnia 09 sierpnia 2019 r. znak: O.OL.Z-3.4351.308.2019.d, Burmistrz Pisza informuje, że decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji zostanie wydana po rozpatrzeniu ww. wniosku przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad .

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./, okresu przeznaczonego na rozpatrzenie ww. wniosku nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy przez organ wydający decyzję.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zatem zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ zawiadomienie stron o dalszych czynnościach w tej sprawie, w tym o wydanym rozstrzygnięciu, będzie następować w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pisz.hi.pl.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 22.10.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 22.10.2019 r.  

Data powstania: wtorek, 22 paź 2019 12:53
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2019 14:51
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lis 2019 08:11
Opublikował(a): Aneta Filipkowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 658 razy