BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.146.2019.AK

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./


 


Burmistrz Pisza


 


zawiadamia, że dniu 23.10.2019 r. została wydana Decyzja Nr 146/19 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działce nr 34/40 /w granicach oznaczonych literami ABCD na załączniku graficznym Nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy/, położonej w obrębie Pisz 2.


 


Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 63, w godzinach pracy Urzędu.


 


Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 23.10.2019 r.


 


W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 23.10.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: środa, 23 paź 2019 08:26
Data opublikowania: środa, 23 paź 2019 11:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 lis 2019 07:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 805 razy