BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z póżn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 listopada  2019r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Wiartel Mały.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Piszu i Sołectwa wsi Wiartel oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 7.11.2019r. do dnia 06.12.2019r.

Data powstania: środa, 6 lis 2019 14:08
Data opublikowania: środa, 6 lis 2019 14:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 gru 2019 14:41
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 403 razy