BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Dzierżawa terenu przy Al. Pilsudskiego
- Położenie nieruchomości: Al. Piłsudskiego
- Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 490/13 i część działki nr 503/13, zwane
„częścią północną”
- Numer księgi wieczystej: KW Nr 13024
- Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia: 3.700 m2

1. Opis nieruchomości:
Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzją o warunkach zabudowy powinna być zagospodarowana w granicach określonych załącznikami graficznymi do wyżej wymienionych decyzji.
Zagospodarowanie polega na modernizacji parkingu, budowie jednego obiektu gastronomicznego o powierzchni zabudowy 200-350 m2, budowie obiektów małej architektury, zadaszonych wiat z ewentualnymi pomieszczeniami służącymi obsłudze przystani i parkingu, oświetlenia terenu, urządzeniu ciągów pieszych i spacerowych, urządzeniu zieleni.

2. Projekt techniczny należy opracować i przedstawić do zaopiniowania na podstawie koncepcji architektonicznej sporządzonej i udostępnionej przez Urząd Miejski w Piszu.

3. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę wynosi 5.000 zł oraz 22% VAT

4. Czynsz dzierżawny będzie corocznie waloryzowany wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres 10 lat.

6. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.

7. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 24.12.2004 r.
do 14.01.2005 r.
Data powstania: czwartek, 23 gru 2004 14:57
Data opublikowania: czwartek, 23 gru 2004 14:59
Data przejścia do archiwum: niedziela, 16 sty 2005 10:44
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1630 razy