BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Zielnej w Piszu
1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz
Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/206/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2003 r.
została przeznaczona do sprzedaży.
W skład nieruchomości wchodzą działki oznaczone numerami: 176/3, 176/4, 176/5, 176/6
o łącznej powierzchni 1652 m2
Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Zielna
Numer KW 13027
Cena nieruchomości : 39.746 zł + 22% VAT

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Pisz nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w
Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca
nieruchomości.

5. Nabywca jest obowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w
przetargu w formie jednorazowej wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54
1020 4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu pok. Nr 51
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc
od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 24.12.2004 r.
do 14.01.2005 r.
Data powstania: czwartek, 23 gru 2004 15:01
Data opublikowania: czwartek, 23 gru 2004 15:02
Data przejścia do archiwum: niedziela, 16 sty 2005 10:44
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1659 razy