BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.35.2019.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm./

Burmistrz Pisza w porozumieniu z Burmistrzem Orzysza, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.11.2019 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 02.12.2019 r.)

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A
20-340 Lublin  

 reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Rafała Drobot
ul. Odległa 3b
15-159 Białystok

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działkach o nr geodezyjnych:

 - 36, 82/1, 81/12 położonych w obrębie Pisz 2, gm. Pisz,

 - 172, 28 położonych w obrębie Maldanin, gm. Pisz,

 - 559/2 położonej w obrębie Snopki, gm. Pisz,

 - 47 (część znajdująca się poza m.p.z.p.) położonej w obrębie Jeglin, gm. Pisz,

 - 72, 6 położonych w obrębie Trzonki, gm. Pisz,

 - 55 (część znajdująca się poza m.p.z.p.), 557, 149/3, 127/176, 128/2 położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz,

- 109, 107/1, 107/2 położonych w obrębie Kwik, gm. Pisz,

- 375 położonej w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz,

- 121 położonej w obrębie Gaudynki, gm. Orzysz,

- 249, 248 położonych w obrębie Grzegorze, gm. Orzysz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu i Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyczną.

 

Data powstania: wtorek, 3 gru 2019 10:21
Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2019 13:49
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 965 razy