BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.30.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 zawiadamiam, że w dniu 02.12.2019 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A
20-340 Lublin  

 reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Piotra Filimoniuka
„ADA VIT-EŁK” Sp. z o.o.
Konieczki 16
19-300 Ełk

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 30/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23kV typu YAKXS wraz ze złączami o długości około 470 m na działkach o nr geodezyjnym 27, 28/11, 28/12, 28/14, 30, 72, 80, 81, 82, 83/2, 106/3, 107/1, 107/2, 108/3 położonych w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Stare Guty, gm. Pisz.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyczną.
Data powstania: środa, 4 gru 2019 11:23
Data opublikowania: czwartek, 5 gru 2019 10:25
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 690 razy