BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Stare Guty, gmina Pisz,
Numer działki –  cz. 280/2,
Numer KW – OL1P/00021111/8,
Powierzchnia nieruchomości – 38,72 m²,
Opis nieruchomości – teren wraz z budynkiem garażowym,
Roczna wysokość czynszu – 581,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren oznaczony symbolem 6.UI – remiza strażacka i poczta. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 04.12.2019r. do dnia 25.12.2019r.

Data powstania: czwartek, 5 gru 2019 08:00
Data opublikowania: piątek, 6 gru 2019 10:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 08:37
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 397 razy