BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza z siedzibą 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Piszu

Burmistrz Pisza z siedzibą 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Piszu

Org. 2110.36.2019                                                                                       Pisz, 6.12.2019 r. 

 

 I. Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.  

 II.Określenie stanowiska:

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Piszu.

     III. Wymagania niezbędne, które powinien spełnić kandydat na dane stanowisko:

 1. Obywatel polski, obywatel kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa międzynarodowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. Posiada co najmniej wykształcenie wyższe rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 6. Posiada co najmniej czteroletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej cztery lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału.

  IV.Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole,
 2. Biegła znajomość obsługi komputera,
 3. Doświadczenie zawodowe – przy wykonywaniu podobnych czynności, na pokrewnych stanowiskach,
 4. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, zagadnień merytorycznych  zawartych w aktach prawnych, które na co dzień są związane ze stanowiskiem.

  V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału:

 1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego i terminowego wykonywania zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 2. Współdziałanie z wydziałami i innymi samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami,
 3. Nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 4. Prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 5. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 6. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 7. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, księgowością, windykacją należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz.

  VI.Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy - stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno–sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne, podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej, stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno–sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,
 9. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej w czasie trwania umowy o pracę na czas określony, zawieranej na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 10. Urząd Miejski w Piszu zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

  VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1172 z późn. zm.), wynosi więcej niż 6%.      

  VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo, o którym mowa w pkt 1 wymagań niezbędnych,
 2. Curriculum Vitae,
 3. List motywacyjny,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych),
 10. Inne dokumenty potwierdzające przygotowanie na proponowane stanowisko pracy.

 Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem.

  IX.Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Zastępca Naczelnika Wydziału”, lub przesłać listem, w terminie do 18.12.2019 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu  ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 17,
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Piszu po wyżej wymienionych terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
 4. Urząd Miejski w Piszu nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

     Informacje dodatkowe:

 1. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

          - etap I  – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,

          - etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami,

 1. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Pisza,
 2. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi    w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne określone  w ogłoszeniu o naborze,
 3. Osoby, których dokumenty aplikacyjne będą spełniały wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dopuszczeniu do etapu drugiego postępowania konkursowego oraz o terminie  i miejscu jego przeprowadzenia,
 4. Dokumenty aplikacyjne osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, lecz nie zostały zatrudnione będą przechowywane w komórce kadrowej Urzędu,
 5. Szczegółowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel. 87 42 41 209 lub 87 42 41 205,
 6. Ogłoszenie o naborze i informacja o wyniku naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.

  XI.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski w Piszu  z siedzibą  12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040),
 4. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat,
 5. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 8. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Data powstania: piątek, 6 gru 2019 13:11
Data opublikowania: piątek, 6 gru 2019 14:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 gru 2019 11:40
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 910 razy