BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Pisz , dnia 27-12-2004 r.
W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603).
1. Położenie nieruchomości : Pisz , ul.Słowackiego nr 14/1
2. Numer działki : 431/20 o pow. 195m2 -objęta księgą wieczystą KW Nr 16294
3. Numer działki : 431/19 o pow.11m2 - objęta księgą wieczystą KW Nr - 12764
4. Opis nieruchomości :
-lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 70,85m2m2 ,składający się z
3 pokoi ,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na parterze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul.Słowackiego nr 14 .
Do lokalu mieszkalnego nr 1 należą dwie piwnice oznaczone nr 1 o pow. 16,00m2 i 1a o pow.11,50m2
Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 378,77m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
-udział w działce nr 431/20 o pow. 195m2 wynoszący 70,85/378,77.
-budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 8,18m2 zlokalizowany na działce nr 431/19 o pow. 11m2
przynależny do lokalu nr 1 , ( stanowi pomieszczenie na składowanie opału).
5.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 63.680,-zł. (słownie złotych :
sześćdziesiąt trzy ).Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.184,-zł.
(słownie złotych : trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery ).Koszty wyceny wynoszą - 100,-zł.
6.Cena udziału w działce wynosi : 1.490,-zł ( słownie : jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt )
7.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 15,00,- zł. (słownie: piętnaście ) + 22% VAT.
8.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 373,-zł.(słownie złotych :
trzysta siedemdziesiąt trzy ) + 22% VAT.
9.Do lokalu nr 1 przynależy budynek gospodarczy o pow.użytkowej 8,18m2 , zlokalizowany na działce 431/19
Wartość nieruchomości wynosi - 1310zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych ) , w tym
wartość gruntu 390,-zł. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny , stanowi kwotę
98,-zł. + 22% VAT . Wysokość opłaty rocznej stanowi 3% ceny gruntu: 12,-zł. + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę budynku gospodarczego oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie
wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w
Piszu nr 54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne
przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 31.07.2005r.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
16.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
17.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 grudnia 2004r.
do dnia 17 stycznia 2005r.


Data powstania: wtorek, 28 gru 2004 15:55
Data opublikowania: wtorek, 28 gru 2004 16:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 sty 2005 07:13
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1677 razy