BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.2.2018.AK

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm./ w związku art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U.  poz. 1712/, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Udrożnienie Kanału Śniardwy-Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku”.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
   w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatycznym 

 

 

Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 07:25
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 07:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 kwi 2020 09:33
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 525 razy