BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości (lokal)

Sprzedaż lokalu mieszkalnego - Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 7/2
1. Położenie nieruchomości: PISZ ul. Gustawa Gizewiusza 7/2
2. Numer geod. działki: 358
3. Powierzchnia działki: 465 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9488
5.Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 37,68 m2, składający się z
dwóch pokoi, kuchni, łazienki z VC i przedpokoju, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul.Gizewiusza 7.
Do lokalu mieszkalnego należy 1 piwnica.
Budynek mieszkalny składa się z 29 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. budynku - 1196,94 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz głównego najemcy, posiadającego umowę najmu na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość lokalu liczona bez udziału w gruncie i bez nakładów najemcy na remonty) - 39.965 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć zł).
7. Cena udziału w działce gruntu: 780 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt zł.)
8. Wysokość opłaty rocznej stanowiącej 1% ceny gruntu: 8 zł (słownie: osiem zł).
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 195 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt pięć zł)
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z uchwałą nr XXIV/238/97 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1997 r. została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat wraz ze sprzedażą znajdującego się na
niej lokalu mieszkalnego.
11.Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie aktu
notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty w ratach rocznych.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu lub pierwszą ratę za lokal oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być
aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym
zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego.
Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 31.12.2003 r.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Pisza przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
16. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.08. 2003 r.
do dnia 28.08.2003 r.
Data powstania: piątek, 8 sie 2003 09:46
Data opublikowania: piątek, 8 sie 2003 10:38
Data edycji: poniedziałek, 11 sie 2003 13:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sie 2003 07:13
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1990 razy
Ilość edycji: 1