BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.13.2020.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020 r. poz. 293/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11.05.2020 r. wpłynął wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Macieja Czerwonko                        

ul. Górzysta 44A

18-400 Giełczyn            

                                  

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej (nN-0,4 kV, SN-15kV) oraz słupowej lub kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na działkach o nr geodezyjnych 290/5, 63/1, 63/2, 67/2, 68, 70, 72, 74/2, 74/4, 357, 1323/3, 352, 417, 99, 353, 98, 416, 97, 95/1, 349/4, 62, 59/2, 59/1, 410, 58, 409/2, 409/1, 57, 56, 55/1, 55/3, 55/4, 54, 53, 14/6, 17/7, 27/1, 290/8, 17/6, 16/1, 14/6, 13/1, 15/1, 422/1, 422/2, 28/8, 28/9, 28/6, 28/5, 290/3, 28/2, 28/4, 34/7, 34/1, 34/6, 34/3, 34/2, 47, 85/2, 85/1, 290/4, 84, 301, 82, 435/2, 435/1, 81, 80/7, 80/8, 80/1, 79, 300, 64/3, 65, 66, 64/4, 64/5, 64/6 położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz.

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 15.05.2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz przesłane do sołtysa wsi Ciesina, w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Ciesina. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 15.05.2020r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyczną.

 

Data powstania: piątek, 15 maj 2020 10:46
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2020 13:03
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 600 razy