BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.123.2020.AF

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020. poz. 293/ oraz art. 101 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm./

postanawiam

zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 5/5 /w granicach określonych literami C-D-E-F na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie warunków zabudowy/ położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego ww. teren, jednak na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, tj. do dnia 26.02.2021 r.

Uzasadnienie  

W dniu 26.05.2020 r. Pan Sylwester Olchowik wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na ww. działce, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.

Działka nr 5/5 o powierzchni 17457 m2, jest niezabudowana i zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi: łąki trwałe (ŁV) o powierzchni 1,7475 ha. Na części działki nr 5/5, w jej północnej części, Burmistrz Pisza ustalił w dniu 13.12.2011 r. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej, ze względu na to, iż inwestor wykazał spełnienie warunku zawartego w art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. wymogu posiadania gospodarstwa rolnego (związanego z realizowaną zabudową) o powierzchni większej niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Pisz. Starosta Piski Decyzją Nr WZB.6740.205.2019 z dnia 06.06.2019 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę na budowę budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy - 118,80 m2 o powierzchni użytkowej – 116,91 m2 i kubaturze - 510.38 m3 oraz budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 65,10 m2, o powierzchni użytkowej - 53,92 m2 i kubaturze - 212,46 m3 w zabudowie zagrodowej, na rzecz Państwa Agnieszki i Sylwestra Olchowik.

Natomiast na części działki nr 5/5, obejmującej jej południową część przylegającą do drogi gminnej położonej na działce nr 219 /obręb Łupki/, Burmistrz Pisza decyzją Nr 255/18/19 z dnia 08.04.2019 r. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Starosta Piski Decyzją Nr WZB.6740.206.2019 z dnia 06.06.2019 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy – 92,87 m2, o powierzchni użytkowej – 97,45 m2 i kubaturze – 532,90 m3 na rzecz Państwa Agnieszki i Sylwestra Olchowik. Pomimo ważnych decyzji lokalizacyjnych prace budowlane na tym terenie nie zostały rozpoczęte, państwo Olchowik obecnie realizują budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie siedliskowej na działce sąsiedniej nr 5/3 /obręb Łupki/ na podstawie Decyzji Nr WZB.6740.207.2019 z dnia 06.06.2019 r. Starosty Piskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (realizacja tej inwestycji była możliwa ze względu na fakt, iż inwestor wykazał spełnienie warunku zawartego w art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Na analizowanym obszarze do końca 2003 r. obowiązywał miejscowy plan ogólny  zagospodarowania przestrzennego Gminy Pisz, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/224/94 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 1994 r. /Dz. Urz. Województwa Suwalskiego Nr 20, poz. 162/. Stosownie do ustaleń ww. planu teren działki nr 5/5 położony był na obszarze oznaczonym symbolem RZ – stanowiącym teren użytków rolnych, łąk i pastwisk.

W dniu 30.01.2019 r. Rada Miejska w Piszu podjęła uchwałę Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Piszu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki, obejmującego m.in. teren działki nr 5/4. Obszar tego opracowania położony jest pomiędzy północno – wschodnią granicą administracyjną miasta Pisz, południowo – zachodnią granicą jez. Roś i drogą gruntową, stanowiącą własność Gminy Pisz, położoną na działkach o nr geodezyjnych 1/13 i 219, obręb Łupki, gmina Pisz oraz granicą działki nr 625/1, obręb Łupki, gmina Pisz i obejmuje obszar około 78,5 ha.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie ma na celu przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy, wskazanie i zaprojektowanie terenów pod zabudowę, określenie powierzchni działek budowlanych, określenie funkcji zabudowy, zasad zagospodarowania terenów przewidzianych pod zabudowę, określenie spójnych parametrów dla zabudowy i zaprojektowanie racjonalnych rozwiązań komunikacyjnych z infrastrukturą techniczną wystarczającą na potrzeby projektowanej zabudowy.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r. II OSK 2685/15 stwierdził iż „zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 4 ust. 2 ustawy). Zasadą powinno być więc kształtowanie ładu przestrzennego na terenie gminy poprzez akty prawa miejscowego jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wyjątkiem od tej zasady powinno być określanie sposobów zagospodarowania terenu decyzjami administracyjnymi. Konsekwencją zasady wyrażonej w art. 4 ust. 1 ustawy jest unormowanie zawarte w art. 62 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. (…) Konstrukcja prawna zawieszenia postępowania zastosowana w powyższym przepisie daje organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy podstawę prawną fakultatywnego zawieszenia postępowania z urzędu, nie stanowiąc żadnych dodatkowych wymagań co do przesłanek zawieszenia. W szczególności organ może zawiesić postępowanie nawet jeżeli jeszcze nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Kompetencję tą należy rozpatrywać w połączeniu z władztwem planistycznym zastrzeżonym dla organów gminy, które mają uprawnienie do stanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Skoro plan jest podstawowym i najpełniejszym instrumentem kształtowania przestrzeni, to usprawiedliwione jest przyznanie prymatu pracom zmierzającym do jego uchwalenia i tym samym umożliwienie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, celem kontynuowania i dokończenia prac zmierzających do przyjęcia miejscowego planu. (..) Zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo nie tylko przeznaczenie terenów, lecz również zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Zatem w planie określa się nie tylko przeznaczenie terenów, lecz również wskaźniki ich ewentualnej zabudowy i zagospodarowania. Racjonalnym jest, aby dla zachowania ładu przestrzennego na większym terenie zabudowa kształtowana była w oparciu o ustalenia planu również w zakresie wskaźników zabudowy. Dlatego w sytuacji, gdy prace planistyczne są już zaawansowane, do czasu uchwalenia przez radę gminy właściwy organ powinien się powstrzymać od określania warunków zabudowy w decyzji administracyjnej wydanej dla jednostkowej nieruchomości lub kilku nieruchomości, oczywiście w ramach ustawowego terminu przewidzianego w art. 62 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”

Pan Sylwester Olchowik w dniu 26.05.2020 r. wystąpił do Burmistrza Pisza z czterema wnioskami o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegających na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie działki nr 5/5, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.

Ze względu na fakt, iż Rada Miejska w Piszu podjęła uchwałę Nr IV/52/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie w dniu 30.01.2019 r. czyli prawie 1,5 roku temu, prace planistyczne dla tego terenu są już bardzo zaawansowane. W projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren położony jest w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem 3RM – stanowiącym teren zabudowy zagrodowej. Przeznaczenie terenu w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczne z inwestycją wskazaną we wniosku o ustalenie warunków zabudowy tj. zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, stanowią odmienny rodzaj zabudowy. Zabudowa zagrodowa służy przede wszystkim prowadzeniu działalności gospodarczej i stanowi miejsce zamieszkania i pracy rolnika, a grunty zajęte pod budynkami w gospodarstwach rolnych uznaje się za grunty wykorzystywane rolniczo.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie to, iż zamierzone przedsięwzięcie, które miałoby stać się przedmiotem decyzji o ustalenie warunków zabudowy, będzie sprzeczne z ustaleniami nowoopracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020 r. poz. 293/, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, tj. do dnia 26.02.2021 r.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zatem zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./ zawiadomienie stron o dalszych czynnościach w tej sprawie, w tym o wydanym rozstrzygnięciu, będzie następować w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pisz.hi.pl.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30.06.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyczną.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 30 cze 2020 09:58
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2020 10:44
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lip 2020 07:26
Opublikował(a): Aneta Filipkowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 455 razy