BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.123.2020.AF

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./, Urząd Miejski w Piszu zawiadamia, że w dniu 07.07.2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło zażalenie Pana Sylwestra Olchowika na postanowienie Burmistrza Pisza z dnia 30.06.2020 r., znak: ZPN.6730.123.2020.AF, dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 5/5 /w granicach określonych literami C-D-E-F na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie warunków zabudowy/ położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.

Z treścią zażalenia można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu, przy ul. Gizewiusza 5, w pok. nr 63 i wypowiedzieć się co do jego treści do dnia 14.07.2020 r., do godziny 1200.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 08.07.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyczną.

 

Data powstania: środa, 8 lip 2020 13:48
Data opublikowania: środa, 8 lip 2020 15:02
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lip 2020 12:13
Opublikował(a): Aneta Filipkowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 547 razy