BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/352/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r.

Rady Miejskiej w Piszu w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

Uchwała Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264 , Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1.Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 40.666.482,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.662.170,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 367.904,00 zł.
§ 2
1.Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.944.308,00 zł., zgodnie z zał. nr 2.
2.Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1)wydatki bieżące kwotę 35.464.308,00 zł, w tym na:
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.522.748,00 zł,
b)dotacje 3.496.373,00 zł,
c)wydatki na obsługę długu gminy 158.409,00 zł,
2)wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3.480.000,00 zł,
a)wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1.180.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
b)dotacje na inwestycje- 50.000,00 zł
3)wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 2007 6.300.000 zł, zgodnie z zał. nr 5 tj: 2005r. 2.250.000,00.zł, 2006r. 2.050.000,00 zł, 2007r. 2.000.000,00 zł.
3.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.662.170,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b)wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 367.904,00 zł,

§ 3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.722.174,00 zł. zł przeznacza się na rozchody:
a)spłatę rat kredytów w kwocie 61.593,00 zł,
b)spłatę rat pożyczki w kwocie 1.660,581,00 zł,
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.301.919,00 zł. przeznacza się na spłatę rat pożyczki w kwocie 1.301.919,00 zł.
§ 4
1.Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 6.872.415,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.
2.Uchwala się przychody w wysokości 1.301.919,00 zł i rozchody w wysokości 3.024.093 zł, stanowiące zał. nr 7.
3.Sytuację finansową gminy przedstawia załącznik nr 13 .
§ 5
1.Uchwala się plany przychodów i wydatków:
a)zakładów budżetowych – przychody w wysokości 2.353.296,00 zł.; wydatki w wysokości 2.345.551,00 zł,
b)środków specjalnych–przychody w wysokości 362.400,00 zł, wydatki w wysokości 359.565,00 zł,,
zgodnie z zał. nr 8.
2.Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
w wysokości 1.542.346,00 zł. oraz dotację na inwestycje dla zakładu budżetowego w kwocie 50.000,00 zł. zgodnie z zał. nr 9.
§ 6
Uchwala się dotacje dla:
a)samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.338.000,00 zł., zgodnie z zał. nr 10,
b)podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
w wysokości 107.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11,
c)niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 509.027,00 zł, zgodnie z zał. nr 12,
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
–przychody – 170.000,00 zł,
–wydatki – 300.000,00 zł,
zgodnie z zał. nr 14.
§ 8
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 406.000,00 zł.
§ 9
1.Upoważnia się Burmistrza Pisza do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.
2.Upoważnia się Burmistrza Pisza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.
§ 10
Ponadto upoważnia się Burmistrza Pisza do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
2)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wydatków na płace i pochodne oraz wydatków majątkowych.
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza Pisza w roku budżetowym 2005 w wysokości 500.000,00 zł.
§ 12
Burmistrz Pisza opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy
i przekaże zainteresowanym jednostkom.
§ 13
1.Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2.Burmistrz Pisza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 sty 2005 09:45
Data opublikowania: czwartek, 20 sty 2005 11:40
Data edycji: czwartek, 20 sty 2005 00:00
Opublikował(a): Janina Smaka
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 4251 razy
Ilość edycji: 15