BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 28/24,
Numer KW – OL1P/00022144/5,
Powierzchnia nieruchomości – 360 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na cele rekreacyjne wraz z posadowionym na gruncie budynkiem letniskowym o pow. użytkowej 37,02 m2,                  

 Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 716,00 zł + 23% VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 sierpnia 2021 r.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej z obiektami usługowymi. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.09.2020r. do dnia 21.10.2020r.

Data powstania: środa, 30 wrz 2020 07:38
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2020 12:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 paź 2020 09:51
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 192 razy