BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usuniecie drzew

 

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm,), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 października 2020 r.   zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew:

- z działki nr 21 położonej w obrębie geodezyjnym Jeglin,

- z działki nr 195 położonej w obrębie geodezyjnym Maldanin.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z  2020r. poz. 55 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń: Sołectwa wsi Maldanin, Sołectwa wsi Jeglin i Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 08.10.2020 r.  do dnia 06.11.2020 r.

Data powstania: środa, 7 paź 2020 13:42
Data opublikowania: środa, 7 paź 2020 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 lis 2020 08:03
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Elżbieta Sadłowska
Artykuł był czytany: 390 razy