BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.  poz. 283 z późn. zm.),

INFORMUJĘ 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki nr 355/17  położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu,
ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy
ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 11:27
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 paź 2020 08:25
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Elżbieta Sadłowska
Artykuł był czytany: 362 razy